انجمن ھمکاری ھای اقتصادی منطقه اژه ترکیه و ایران به ھمت جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی و ترک مقیم شھر ازمیر – ترکیه آغاز به کار کرد. به گزارش روز چھارشنبه ایرنا ، «محمود حیدری» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول در مراسم افتتاح این انجمن با یادآوری اھمیت ژئوپلتیک ایران و ترکیه ، ھمکاری ھای اقتصادی دو کشور را زمینه ساز ارتقا ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرد که از منافع آن نه تنھا دوملت ایران وترکیه بلکه تمامی ملل منطقه بھره مند خواھند شد.
حیدری فعالیتھای جمعی در راه پیشبرد مناسبات و رفع مشکلات را امری مطلوب ارزیابی کرد و ضمن تاکید بر ظرفیتھای اقتصادی و صنعتی استان ازمیر، بر آمادگی سرکنسولگری جمھوری اسلامی ایران در استانبول برای حمایت از فعالان اقتصادی حاضر در عرصه روابط دو کشور تاکید نمود.
در این نشست حسین آریان ریاست انجمن، ھدف از تاسیس این تشکل را فعالیت جمعی برای پیشبرد مناسبات اقتصادی و تقویت ارتباط میان بخشھای خصوصی برشمردو در ادامه تعدادی از تجار و فعالان عضو این انجمن نیز به تشریح حوزه فعالیت خود پرداختند.
قابل ذکر است که درخواست افتتاح سرکنسولگری ایران در ازمیر و برقراری خط پرواز ازمیر – تھران از جمله تقاضاھای مطرح شده فعالان اقتصادی ایرانی و ترک مقیم این شھر بود.