درباره ما

هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره

حسین آریان

حسین آریان

رئیس هیات مدیره

مشاهده رزومه کامل

سرکان اسن

سرکان اسن

دبیر انجمن

عبدالوهاب دوملو

عبدالوهاب دوملو

خزانه دار

علی ربی اولکو

علی ربی اولکو

نایب رئیس هیئت مدیره

زکی یوندم

زکی یوندم

نایب رئیس هیت مدیره