معرفی فرصتهای تجاری

خدمات ما:معرفی فرصتهای تجاری

فرصت تجاری: گرفتن امتیاز آموزشگاه زبان
مزایا: برگشت سریع سرمایه، فعالیت آموزشی
محدودیتها: همکاری با شرکت ترکیه
سرمایه مورد نیاز: ۵۰ الی ۲۰۰ هزار یورو