مشاوره ثبت شرکت

خدمات ما: مشاوره ثبت شرکت

این انجمن در راستای اهداف تعریف شده خود در گسترش روابط تجاری بین ایران و ترکیه ، با استفاده از ابزارهای موجود ، نسبت به معرفی شرکتهای دو کشور و ارائه آخرین اطلاعات مورد نیاز بار تجارت و کسب و کار اقدام می نماید .

اطلاع رسانی

با توجه به تفاوت قوانین ثبتی دو کشور و شرایط خاص موجود ، ثبت صحیح و قانونی شرکت جهت شروع و امکان ادامه عادی فعالیتهای شرکت ضروری می باشد ، لذا این انجمن با تدوین دستورالعمل و ارائه به مشاورین مالی مجرب ، نه نتها پروسه ثبت شرکت ، بلکه عملیات قبل و پس از آن را تعریف کرده و طی ۹ سال با استفاده از ارتباط های دولتی ، بانکی و تجاری ، دشرکتهای بسیاری را به فعالیت رسانده است .