خدمات

انجمن همکاری منطقه اژه و ایران

خدمات ما

این انجمن در راستای اهداف تعریف شده خود در گسترش روابط تجاری بین ایران و ترکیه ، با استفاده از ابزارهای موجود ، نسبت به معرفی شرکتهای دو کشور و ارائه آخرین اطلاعات مورد نیاز بار تجارت و کسب و کار اقدام می نماید .