در این سفر ضمن دیدار از اتاق بازرگانی تهران و برگزاری مذاکرات بی تو بی با فعالان اقتصادی ، از شرکت اگن ، یکی از شرکتهای عضو انجمن بازدید گردید