در این سفر که با همراهی جمعی از اعضای انجمن صورت گرفت ، از کارخانجات گروه صنعتی پیروز و اتاق بازرگانی مشهد بازدید بعمل آمد .