در این جلسه که با حضور اعضای موسس و سایر اعضا در محل انجمن برگزار شد و آقایان حسین آریان ، جمال دمیرجیگیل ، علی ربی اولکو ، محمود اویسال و بیلگن صالیح نارلی بعنوان اولین هیئت مدیره انجمن انتخاب گردیدند .